گالری

 • نمای باغچه مرکزی ساختمان

  نمای باغچه مرکزی ساختمان

  نمای باغچه مرکزی ساختمان

 • نمای روبر از ساختمان

  نمای روبر از ساختمان

  نمای روبر از ساختمان 

 • نمای جدید باغچه مرکزی

  نمای جدید باغچه مرکزی

  نمای جدید باغچه مرکزی

 • نمای سالن کنفراس

  نمای سالن کنفراس

  نمای سالن کنفراس

 • نمای کارگاه آموزشی

  نمای کارگاه آموزشی

  نمای کارگاه آموزشی

 • نمای کارگاه آموزشی

  نمای کارگاه آموزشی

  نمای کارگاه آموزشی

 • نمای کارگاه آموزشی

  نمای کارگاه آموزشی

  نمای کارگاه آموزشی

 • نمای کلاس آموزشی

  نمای کلاس آموزشی

  نمای کلاس آموزشی

 • نمای کارگاه آموزشی

  نمای کارگاه آموزشی

  نمای کارگاه آموزشی

 • پذیرایی از کارآموزان

  پذیرایی از کارآموزان

  پذیرایی از کارآموزان

 • مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان در 13 آبان

  مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان در 13 آبان

  مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان در 13 آبان

 • مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان در 13 آبان

  مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان در 13 آبان

  مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان در 13 آبان

 • مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان در 13 آبان

  مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان در 13 آبان

  مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان در 13 آبان

 • آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی

  آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی

  آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی

 • آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی

  آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی

  آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی

 • آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی

  آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی

  آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی