اخبار و مقالات

برگزاری دوره آموزشی کار تیمی برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

برگزاری دوره آموزشی کار تیمی برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

برگزاری دوره آموزشی کار تیمی برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارساستاد :خانم فتاحی پورتاریخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۵ لغایت ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۶

توضیحات

برگزاری دوره آموزشی کار تیمی برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس
استاد :خانم فتاحی پور
تاریخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۵ لغایت ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۶