اخبار و مقالات

برگزاری دوره آموزشی عوامل زیان آور در محیط کار برای کارآموزان پتروشیمی بندرامام

برگزاری دوره آموزشی عوامل زیان آور در محیط کار برای کارآموزان پتروشیمی بندرامام

برگزاری دوره آموزشی عوامل زیان آور در محیط کار برای کارآموزان پتروشیمی بندرامام در شرکت ره آوران فنونی پتروشیمی🔹استاد: خانم ثنا رسولیتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

توضیحات

برگزاری دوره آموزشی عوامل زیان آور در محیط کار برای کارآموزان پتروشیمی بندرامام در شرکت ره آوران فنونی پتروشیمی
🔹استاد: خانم ثنا رسولی
تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶