عنوان دوره کد دوره تاریخ شروع طول دوره نام استاد هزینه ثبت نام توضیحات کوتاه
محتوای تستی در بخش آموزش های بین المللی 54 1401/01/01 14 ساعت احمد احمدی 150000تومان خلاصه محتوای تستی در بخش آموزش های بین المللی